cs:individualni_adresy_unicast

Individuální adresy (unicast)

Individuální adresa identifikuje vždy jedno rozhraní v dané části sítě (dosahu) a datagramy směřující na ni budou doručeny právě tomuto jedinému rozhraní. Drtivou většinu jejich adresního prostoru zabírají individuální globální adresy, jen několika prefixům byl přidělen speciální význam (jejich přehled uvádí tabulka na stránce Adresy). Jednotlivé kategorie jsou popsány v následujících sekcích.

Globální individuální adresy

Jedná se o nejběžnější typ, adresy používané a jednoznačné v globálním Internetu. Zatím byla v RFC 3587 definována jen část z nich (prefix 001 binárně). Definice podle daného RFC je velmi obecná, reálně mají tyto adresy následující strukturu:

3 bity - pevná hodnota 001 (binárně)
45 bitů - globální směrovací prefix (odpovídá adrese sítě v IPv4)
16 bitů - identifikátor podsítě
64 bitů - Modifikované EUI-64

Globální směrovací prefix (adresa sítě) je přidělován stejně jako v IPv4 řetězcem IANA–RIR–LIR. Zhruba řečeno počátečních 16 bitů určí IANA, dalších 16 bitů RIR a závěrečných 16 bitů LIR. Koncová síť by měla dostat k dispozici prefix délky 48. Správce sítě může použít dalších 16 bitů pro rozlišení podsítí a v každé z nich jsou jednotlivá rozhraní identifikována 64bitovými hodnotami (viz Modifikované EUI-64). Malým koncovým sítě může být přidělen i menší adresní prostor – prefix délky 56 nebo 64 bitů.

Lokální linkové adresy (link local)

Tyto adresy jsou jednoznačné jen v rámci jedné linky (např. jednoho Ethernetu či jedné Wi-Fi buňky). Mají tvar fe80::identifikátor_rozhraní. Jejich hlavní předností je, že si je každý stroj může automaticky přidělit sám. Některé mechanismy IPv6 vyžadují, aby se pro lokální komunikaci po lince používaly právě tyto adresy – například je najdete ve směrovacích tabulkách.

Jelikož je adresa definována jen v rámci linky, musí být obvykle doplněna identifikátorem rozhraní, jehož prostřednictvím je daná linka připojena. Zapisuje se za adresu, oddělen znakem procento. Výsledný tvar vypadá například takto: fe80::224:d7ff:fe3d:5ad0%eth0.

Unikátní lokální adresy (unique local, ULA)

Původně byly podobně jako linkové definovány i lokální místní adresy (site local) s prefixem fec0::/10. Jednalo se de facto o analogii lokálních IPv4 adres definovaných v RFC 1918. Trpěly však řadou problémů, proto je RFC 3879 zavrhlo. Později byly nahrazeny konceptem unikátních lokálních adres (ULA) zavedeným v RFC 4193.

Tyto adresy začínají prefixem fc00::/7. Za ním následuje jednobitový příznak  L, zda byl prefix přiřazen lokálně (L=1) nebo jinak (L=0). V současnosti definované ULA jsou přiřazovány lokálně, proto začínají prefixem fd00::/8. Dalších 40 bitů obsahuje náhodně vygenerované číslo. Pro jeho vytvoření použijte generátor prefixů pro ULA, který vám zároveň umožní vytvořený prefix zaregistrovat. Zbytek kopíruje strukturu globálních adres - následuje 16bitový identifikátor podsítě a 64bitový identifikátor rozhraní.

Unikátní lokální adresy jsou lokální a jejich směrování v globálním Internetu je zakázáno, podobně jako pro lokální IPv4 adresy podle RFC 1918. Náhodné číslo v jejich prefixu nicméně minimalizuje pravděpodobnost, že adresy budou kolidovat s jiným místem (odtud slovo „unikátní“ v jejich názvu) a pokud by nedokonalostí filtru unikly do Internetu či jeho části, nemělo by to způsobit problémy.

Adresy obsahující IPv4

Některé přechodové mechanismy potřebují vyjádřit v IPv6 adresy, které jsou ve skutečnosti IPv4 adresami. Slouží k tomu tzv. adresy s vloženým IPv4 (IPv4-embedded) podle RFC 6052. Mají obecný tvar

prefix + IPv4 adresa + přípona

kde prefix přidělí lokální správce z místního adresního prostoru (např. pro tento účel vyčlení jednu z podsítí), nebo se použije dobře známý prefix 64:ff9b::/96. Při použití tohoto prefixu lze IPv4 adresu psát v obvyklém tvaru. Adresu 147.230.1.2 lze zapsat jako 64:ff9b::147.230.1.2 a nemusíte převádět IPv4 adresu do šestnáctkové soustavy (kanonický tvar téže adresy je 64:ff9b::93e6:102). RFC 6052 doporučuje nepoužívat přípony a volit prefixy délky 96 bitů. Podrobněji viz IPv6 adresa s vloženou IPv4 (IPv4-Embedded IPv6 Address).

Starší specifikace (RFC 4291) zavedly IPv4-mapované adresy (IPv4-mapped) s prefixem 0:0:0:0:0:ffff::/96, za nímž následovala IPv4 adresa, a ještě starší IPv4-kompatibilní adresy (IPv4-compatible) s 96 nulovými bity a následující IPv4 adresou. Oba tyto formáty jsou v současnosti zastaralé, byly nahrazeny výše zmíněnými adresami s vloženým IPv4.

Poslední úprava:: 24.09.2019 14:47